எல்லோரும் பயணிக்கிறார்கள் என்று நீயும் பின்தொடராதே உனக்கான பாதையை நீயே தேர்ந்தெடு... எத்தனை கைகள் என்னை தள்ளிவிட்டாலும் என் நம்பிக்கை என்னை கை விடாது இருளான வாழ்க்கை என்று கவலை கொள்ளாதே கனவுகள் 💭 முளைப்பது இருளில் தான் சந்தேகத்தை எரித்துவிடு நம்பிக்கையை விதைத்துவிடு மகிழ்ச்சி தானாகவே மலரும்... ஒளியாக நீயிருப்பதால் இருளைபற்றிய கவலை எனக்கில்லை...

எல்லோரும் பயணிக்கிறார்கள் என்று நீயும் பின்தொடராதே உனக்கான பாதையை நீயே தேர்ந்தெடு...  எத்தனை கைகள் என்னை தள்ளிவிட்டாலும் என் நம்பிக்கை என்னை கை விடாது  இருளான வாழ்க்கை என்று கவலை கொள்ளாதே கனவுகள் 💭 முளைப்பது இருளில் தான்  சந்தேகத்தை எரித்துவிடு நம்பிக்கையை விதைத்துவிடு மகிழ்ச்சி தானாகவே மலரும்...  ஒளியாக நீயிருப்பதால் இருளைபற்றிய கவலை எனக்கில்லை...
user profile

எல்லோரும் பயணிக்கிறார்கள் என்று நீயும் பின்தொடராதே உனக்கான பாதையை நீயே தேர்ந்தெடு... எத்தனை கைகள் என்னை தள்ளிவிட்டாலும் என் நம்பிக்கை என்னை கை விடாது இருளான வாழ்க்கை என்று கவலை கொள்ளாதே கனவுகள் 💭 முளைப்பது இருளில் தான் சந்தேகத்தை எரித்துவிடு நம்பிக்கையை விதைத்துவிடு மகிழ்ச்சி தானாகவே மலரும்... ஒளியாக நீயிருப்பதால் இருளைபற்றிய கவலை எனக்கில்லை...

By Mystery User

First published on 11/28/2019

0 views

Share this Vizzy

Make something new

Create a free chart using our online chart maker. Quickly create a chart, just add data! You can link your charts to any data source like the World Bank or World Health Organization. Upload an excel file, link a google sheet or paste your data from Wikipedia.