ஏன் அவுஸ்திரேலியாவுக்கு வந்தீர்கள்

ஏன் அவுஸ்திரேலியாவுக்கு வந்தீர்கள்
user profile

பெரும்பாலான முத்திரியோர்கள் ஒன்றுக்கு மேட்பட்ட பெரச்சினைகளை கூறினார்கள்

By Mystery User

First published on 8/13/2019

0 views

Share this Vizzy

Make something new

Create a free chart using our online chart maker. Quickly create a chart, just add data! You can link your charts to any data source like the World Bank or World Health Organization. Upload an excel file, link a google sheet or paste your data from Wikipedia.